Cách tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô (Kèm ví dụ hướng dẫn)

Quyết định của trưởng ban vật giá chính phủ về cước vận tải hàng hoá bằng ôtô và bản hướng dẫn tính cước vận chuyển hàng hoá bằng ôtô…

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
Số: 89/2000/QĐ-BVGCP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000   

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

Về cước vận tải hàng hoá bằng ôtô

 

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ


QUYẾT ĐỊNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu cước vận chuyển hàng hoá bằng ôtô (Phụ lục 1) và Bản Hướng dẫn tính cước vận chuyển hàng hoá bằng ôtô (Phụ lục 2) áp dụng trong các trường hợp sau:

1. Xác định cước vận chuyển hàng hoá thanh toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

2. Xác định đơn giá trợ giá, trợ cước của từng mặt hàng đối với từng địa phương cụ thể để làm căn cứ dự toán kinh phí trợ giá, trợ cước hàng năm cho các tỉnh thực hiện chính sách miền núi theo Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

3. Là cơ sở để các đơn vị tham khảo trong quá trình thương thảo hợp đồng cước vận chuyển hàng hoá ngoài các trường hợp nêu trên.

>> Để không bị lừa về giá xem ngay bảng báo giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói rẻ nhất của Taxi Tải 24h<<

Điều 2: Cước vận tải hàng hoá bằng ôtô qui định tại Điều 1 là mức cước tối đa và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.Căn cứ điều kiện khai thác và chi phí vận tải thực tế tại địa phương, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW qui định:

>>>>XEM NGAY DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ TRỌN GÓI CỦA TAXI TẢI 24H UY TÍN CHẤT LƯỢNG

1. Biểu cước vận chuyển hàng hoá bằng ôtô áp dụng trong phạm vi Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW nhưng không được vượt mức cước tối đa qui định tại Điều 1. Trường hợp cao hơn mức cước qui định tại điều 1 phải được sự đồng ý của Ban Vật giá Chính phủ.

2. Cước vận chuyển trên đường xấu hơn đường loại 5.

>TẢI NGAY bản tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô ĐẦY ĐỦ

Một số ví dụ tính cước vận chuyển hàng hoá bằng ôtô:

Ví dụ 1: Vận chuyển 12 tấn muối iốt trên quãng đường miền núi có cự ly 30km đường loại 5, sử dụng phương tiện có trọng tải nhỏ (3Tấn), cước vận chuyển tính như sau:

1. Mức cước cơ bản:
1942 đ/Tkm x 1,4 (HB4)x 30 km x 12T = 978.768 đ

2. Các quy định được cộng thêm tiền cước :
– Sử dụng phương tiện có trọng tải từ 3T trở xuống (áp dụng khoản 2/II Phụ lục 1): 978.768 đ/T x 30% = 293.630 đ

3. Tổng số tiền cướcvận chuyển là:
978.768 đ + 293.630đ =1.272.398 đ.

Theo dịchvụchuyểnnhà.com